Вход

Анкета

Харесва ли ви сайта?

ПОЛИТИКА ПО КАЧЕСТВОТО

СТРАТЕГИЧЕСКИ ЦЕЛИ ПО КАЧЕСТВОТО


Камара на строителите в България (КСБ)  е юридическо лице, създадено на основание на Закона за камарата на строителите (ДВ., бр.108/ 29.12.2006 г.). КСБ е  независимо, доброволно, професионално  сдружение и е официален представител на строителите в България. Обхваща над 2036 членове в 27 областни представителства в страната.

От Областното  представителство Пловдив до момента в Централния професионален регистър на строителя (ЦПРС) са вписани 331 фирми, а членуват 144 пловдивски строители . Членството в КСБ Пловдив наподобява клубен принцип. Политиката на организацията по отношение на приема на нови членове е консервативна, тъй членството в нея е белег за: добра търговска репутация, адекватен мениджмънт, трайна браншова принадлежност и клубна култура.

От 2010 г. КСБ Пловдив е в нов собствен офис с площ около 300 кв.м., разполагащ с голяма многофункционална зала, делима на две зали с различна функция - заседателна и зала за обучение. Двете зали са модерно обзаведени и оборудвани с мултимедийна и озвучителна системи. Структурата на КСБ Пловдив включва две звена - "Регистър" и "Регионална политика".

I. Звено "Регистър"

- Организира правилното функциониране на Централния професионален регистър на строителя (ЦПРС) и максимално обхващане на работещите в отрасъла фирми.
- Подпомага фирмите в областта за включването им в ЦПРС. Осигурява равнопоставеност и безпристрастност на всички фирми.
- Работи в мрежа с останалите областни структури

II. Звено "Регионална политика"

Раздел "Организационна дейност"

- Полага грижи за търговската репутация на членовете на Камарата, защитавайки професионалните им интереси.
- Събира информация за добра и лоша практика на фирмите - съвместно с други контролни органи.
- Създава модели за добра строителна площадка с помощта на експерти, сътрудничещи за проверки на значими обекти, със знанието на управителите.
- Информационно обслужване - създава база данни с информация полезна за членовете на Камарата и актуализира електронния сайт на КСБ Пловдив - www.plovdiv.ksb.bg.
- Инициира създаването на кръгли маси с представители на КИИП, КАБ, САБ, РДНСК и др. Изгражда мрежа от контакти с други организации от района на ЕС. Установява ефективни взаимоотношения с областните и общински институции.
- Подпомага Областния Съвет за превенция на корупция, чрез събиране на сигнали до Председателя на ОП Пламен Иванов, които гарантира осветяване и противодействие на корупционните практики.

Раздел "Междуфирмени политики"

- Осъществява формални контакти с цел създаване модел за хоризонтални връзки между различните професионални нива във фирмите, за взаимен обмен на информация и практики.
- Осъществява неформални контакти - Организират се посещения на строителни изложения Европа/Азия/Америка. Търсят се нестандартни форми за срещи на фирми и поддържане на добри бизнес отношения между тях.

Раздел "Професионална квалификация"

Предстои създаването на учебен център към КСБ, чиито основни цели са:

- Развиване на човешките ресурси в бранша с цел постигане на по-висока икономическа ефективност и конкурентоспособност.
- Партньорство с различни структури и организаци.
-Обобщаване информацията за нуждите на фирмите от специализирани курсове, чрез анкети и неформални срещи.
- Откриване и доразвиване на млади специалисти за управление на чужда корпоративна собственост.
- Картотекиране и  грижа за професионалната реализация на младите специалисти.
- Организиране срещи на фирмите с младите специалисти от професионалната гимназия по строителство.