Вход

Анкета

Харесва ли ви сайта?

 PDF

 

УСТАВ

 

НА  КАМАРАТА   НА СТРОИТЕЛИТЕ  В   БЪЛГАРИЯ

 

 

 

ПРОМЕНЕН НА ОС НА КСБ - 19.05.2016

 

Глава първа
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Статут
Чл. 1. (1) "Камарата на строителите в България", наричана по-нататък "камарата" е неправителствена организация , създадена на основание Закона за Камарата на строителите /ЗКС/ (обн. ДВ, бр. 108 от 29 Декември 2006 г.).
(2) Камарата изпълнява функциите, възложени й със ЗКС и с този устав.
(3) Камарата е независима, професионална, доброволна организация в строителния бранш, чието съществуване не се ограничава със срок.
(4) Камарата е със седалище в гр. София и адрес на управление: Столична община, гр.София, п.к.1784, район „Младост", кв. „Полигона", ул. „Михаил Тенев" № 6 и с областни структури в областните центрове.
(5) Камарата осъществява своята дейност в съответствие със законите на Република България и този устав.
(6) Пълното наименование на организацията е "Камара на строителите в България", което се изписва съкратено КСБ. На английски език наименованието на камарата е Bulgarian Construction Chamber (BCC). Наименованието, седалището и адресът на управление се посочват на български и английски език във всички официални документи и издания на камарата в България. Камарата има кръгъл печат с надпис "Камара на строителите в България". Всяка нейна областна структура има аналогичен кръгъл печат с допълнителен текст, който конкретизира коя е областната структура.

Глава втора
ЦЕЛИ И ФУНКЦИИ

Основни цели
Чл. 2. (1) Основните цели на камарата са:
1. идентифициране и прозрачност на дейността на лицата, извършващи строителство;
2. подобряване управлението на строителната дейност, повишаване на отговорността на строителя за постигане на съществените изисквания към строежите и на качеството на изпълнение на строежите;
3. защита на интересите на потребителите на строителни услуги;
(2) В духа на ал. 1 камарата:
1. подпомага и поощрява предприемаческата инициатива на своите членове, както и съдейства за подобряване на стопанската им дейност и конкурентоспособност у нас и в чужбина;
2. защитава правата и законните интереси на своите членове;
3. съдейства за издигане на авторитета, повишаване на квалификацията, професионалната култура и подобряване на обществения статус на членовете си.
Основни функции
Чл. 3. За постигане на целите по чл. 2 Камарата изпълнява следните основни функции:
1. създава, поддържа и води Централния професионален регистър на строителя, наричан по-нататък „ЦПРС", в който съгласно ЗКС, подлежат на вписване българските и чуждестранните физически и юридически лица, регистрирани като търговци по националното им законодателство, техните клонове, държавните и общинските предприятия, изпълняващи строежи на територията на Република България от първа до пета категория по чл. 137, ал. 1 от Закона за устройство на територията или отделни видове строителни и монтажни работи, посочени в класификация на икономическите дейности (КИД - 2008г.), позиция строителство;
2. представлява своите членове и защитава в съответствие със ЗКС професионалните им интереси в страната и в чужбина;
3. участва в разработването на стратегии, анализи и програми за развитие на строителството и съдейства за изпълнението им;
4. дава становища и участва в изготвянето на нормативни актове за строителството;
5. подпомага разработването на браншови стандарти за здравословни и безопасни условия на труд и ги предоставя в Националния (отрасловия) съвет по условия на труд;
6. разработва кодекс на професионалната етика в подотраслите на строителния бранш, не допуска монополизъм, нелоялна конкуренция и неравнопоставеност между своите членове;
7. разработва ръководства за изпълнение на строителни и монтажни работи и за добрите строителни практики модели на системи за анализ на рисковете и правила за контрол и самоконтрол с цел осигуряване на безопасност и качество при изпълнението на строежите и на отделните строителни и монтажни работи, както и за физическото опазване на културните ценности при изпълнението на строителни и ремонтни дейност;
8. събира информация за извършени нередности при изпълнението на строителните и монтажните дейности на строителната площадка, както и за други констатирани нарушения извършени от лицата - участници в строителния процес, при и по повод изпълнение или неизпълнение на функционалните им задължения, регламентирани в съответните нормативни актове и информира компетентните органи;
9. организира провеждането на курсове за повишаване квалификацията на кадрите, работещи в строителството;
10. изпълнява функциите на организация на работодателите от строителния бранш и изразител на интересите на работодателите в бранша и като такава участва в органите за тристранно сътрудничество на браншово ниво;
11. поддържа постоянни контакти и провежда консултации с компетентните централни и местни органи на управление и свързаните със строителната дейност организации в интерес на своите членове и ги защитава от неправомерни действия;
12. подпомага дейността на членовете си като следи за тенденциите в строителството в страната и в чужбина и за внедряването на нови технологии и материали;
13. атестира български строителни фирми за извършване на строителство, реставрация и консервиране на паметници на културата и на чуждестранни фирми за извършване на строителство и реставрация и консервиране на паметници на културата в страната;
14. издава референции на своите членове за тяхната дейност;
15. издава документи за добра производствена практика;
16. събира и поддържа информационна база, полезна за дейността на членовете си, като издава информационни материали и специализирана литература;
17. участва в разработката и реализацията на регионални, национални и международни проекти, с активното участие на български строители - членове на камарата;
18. реализира инициативи за облекчаване на условията и реда за получаване на банкови гаранции и кредити от членовете на камарата за участието им в търгове;
19. защитава интересите на членовете си при разпределението на фондове в областта на строителството на централно, областно и общинско равнище;
20. предлага свои представители във всички комисии, агенции, съвети и институти по проблемите на строителството;
21. подпомага доброволното уреждане на спорове, възникнали при осъществяване на търговските отношения на участниците в строително - инвестиционния процес;
22. участва и съдейства на членовете си при участието им в национални и международни изложби, конференции, панаири, бизнесфоруми и др. в областта на строителството и строителната индустрия;
23. изготвя предложения до съответните институции и органи за квалификационни характеристики на специалисти със средно и висше строително образование;
24. при покана участва със свои представители при обсъждане на учебни планове и програми за обучение на строителни специалисти със средно и висше образование;
25. изготвя програми за обучение, свързано с повишаване на квалификацията и преквалификацията на работниците, специалистите и ръководителите в строителния бранш;
26. популяризира дейността на камарата и нейните членове, допринася за повишаване на обществения им престиж; публикува рекламни и информационни издания, включително и на чужди езици;
27. работи за недопускането на монополизъм и нелоялна конкуренция сред своите членове и другите правни субекти в бранша;
28. поддържа връзки със сродни съюзи, асоциации и строителни камари в чужбина и сродни организации в страната и организира срещи на членовете си с представители на деловите среди в чужбина;
29. информира своите членове за условията по наемане на работа в страната и в чужбина;
30. издава документи за нуждите на българските и чуждестранните възложители на обществени поръчки за удостоверяване на вписването на кандидат или участник в ЦПРС съгласно нормативните изисквания.
Допълнителна стопанска дейност
Чл. 4. За постигане на определените с този устав цели, камарата може да осъществява допълнителна стопанска дейност. Камарата не може да използва своите приходи, включително тези от допълнителната стопанска дейност, за разпределение на печалба.

Глава трета
УСТРОЙСТВО И ЧЛЕНСТВО

Устройство
Чл. 5. (1) Камарата има членски състав. Членуването в нея се осъществява чрез областните структури, наречени областни представителства.
(2) Областните представителства са 27 /двадесет и седем/ на брой според броя на областните центрове в страната без София. В една област като административно-териториална единица може да има само едно областно представителство /ОП/. Във всяко ОП членуват всички членове на камарата от областта.
(3) Членовете на камарата от София-град и от София-област членуват в едно ОП, чието седалище и адрес съвпадат с тези на камарата.
Изисквания за членуване
Чл. 6. (1) Членове на камарата могат да бъдат българските и чуждестранните физически и юридически лица, регистрирани като търговци по националното ни законодателство и техните клонове, работещи на територията на Република България в областта на инженеринга, строителството, строителната индустрия и свързаните с тях дейности, наричани по-нататък "строители". В камарата могат да членуват учебни заведения, съсловни организации и юридически лица, които не извършват строителна дейност, но могат да съдействат за постигане на нейните цели и изпълнение на нейните задачи. В камарата могат да членуват и физически лица с особени заслуги към нейната дейност.
(2) Членуването в камарата е доброволно. Членове могат да бъдат само лицата по ал. 1, които са съгласни с устава й.
(3) В камарата не могат да членуват политически партии и движения.
Видове членове
Чл. 7. Членовете на камарата са редовни, асоциирани и почетни.
Редовни членове
Чл. 8. Редовни членове на камарата могат да бъдат лицата по чл. 6, ал. 1, изр. 1.
Асоциирани членове
Чл. 9. Асоциирани членове на камарата могат да бъдат лицата по чл. 6, ал. 1, изр. 2.
Почетни членове
Чл. 10. (1) Почетни членове на камарата са физически лица, наградени от Управителния съвет /УС/ за особени заслуги към дейността на камарата с почетния й знак.
(2) Условията и редът за възникване на почетно членство се регламентират от Правилник, приет от УС.
(3) Почетните членове не заплащат членски внос.
Възникване на членство
Чл. 11. (1) Членствените правоотношения възникват при:
1. приемане;
2. вливане на други сродни браншови и съсловни структури (юридически лица с нестопанска цел) в камарата.
(2) При вливане членовете на вливащата се организация стават членове на камарата, съгласно общите условия за членство.
(3) Лицата по чл. 8 и 9 се приемат за членове на камарата въз основа на писмено заявление до УС, в което кандидатът заявява, че приема устава и ще спазва кодекса по чл. 3, т. 6. Приемането на членове се извършва по следния ред:
1. за членовете по чл. 8 с решение на УС по предложение на Областния съвет на съответното Областно представителство /ОП/. За вписан в ЦПРС строител членството възниква с постъпването в камарата на негово писмено заявено желание за членство и писмена декларация, че приема и ще спазва устава, както и произтичащите от него вътрешни актове на камарата. От реда на възникване на членство по предходното изречение не могат да се ползват вписани в ЦПРС строители, които са изключени от КСБ.
2. за членовете по чл. 9 с решение на УС на камарата въз основа на писмено заявление, към което се прилагат доказателства за основанията за членство.
(4) Членственото правоотношение по предходната алинея възниква с приемането на решението на УС за приемане на кандидата.
(5) При отказ на ОП да предложи на УС за член на камарата кандидат, последният има право да обжалва отказа пред УС.
(6) УС има право да откаже приемане на предложен от ОП кандидат или да потвърди отказа на ОП, за което уведомява писмено ОП и кандидата, като в решението се посочват мотивите и евентуалните допълнителни изисквания към кандидата.
(7) Кандидатът може да обжалва отказа на УС в едномесечен срок от получаването му пред Общото събрание на камарата, чието решение е окончателно.
Права и задължения на членовете
Чл. 12. (1) Редовните членове имат право:
1. да участват в управлението на камарата;
2. да избират и да бъдат избирани в ръководните и контролните органи на камарата;
3. да участват в работата на Общото събрание и в провеждането на други мероприятия на камарата;
4. да бъдат информирани за дейността на камарата, решенията на Общото събрание и УС, както и периодичните издания на камарата;
5. да се ползват от имуществото на камарата, както и от резултатите от нейната дейност, по ред определен от УС;
6. да поставят за обсъждане и търсят защита по принципни проблеми, свързани с осъществяването на тяхната стопанска дейност;
7. да напускат доброволно камарата без това да се отразява на вписването им в ЦПРС.
(2) Асоциираните членове имат право:
1. да изпращат свои представители на Общото събрание на КСБ с право на съвещателен глас.
2. да бъдат информирани за дейността на камарата, решенията на Общото събрание и УС, както и периодичните издания на камарата;
3. да поставят за обсъждане и търсят защита по принципни проблеми, свързани с осъществяването на тяхната стопанска дейност;
4. да напускат доброволно камарата;
(3) Членовете на камарата са длъжни:
1. да спазват устава и решенията на Общото събрание и УС;
2. да работят за постигане целите на камарата;
3. да заплатят при постъпването си еднократна встъпителна вноска и редовно да плащат годишни вноски. От тези задължения се освобождават редовните членове, вписани в ЦПРС;
4. асоциираните членове да информират УС за настъпили промени в ръководния им състав;
5. да не използват по какъвто и да е начин камарата за цели, противоречащи на Закона, устава, професионалната етика и гражданския морал;
(4) Освен задължителните еднократна встъпителна вноска и годишни членски вноски по т. 3 на предходната алинея, редовните и асоциирани членове на камарата могат доброволно да заплащат и допълнителен членски внос в размери, определени от тях самите.
(5) Правата и задълженията на почетните членове на камарата се уреждат от правилника по чл. 10 , ал. 2 от този устав.
(6) Членовете не отговарят за задълженията на камарата. Камарата не отговаря за задълженията на членовете си.
(7) Членствените права и задължения, с изключение на имуществените, са непрехвърлими и не преминават върху други лица при смърт, съответно при прекратяване.
Прекратяване на членството
Чл. 13. Членството в камарата се прекратява:
1. с писмено заявление за доброволно напускане, отправено до УС. Напускането става в деня на подаването на заявлението. Направените до датата на подаване на заявлението вноски не се възстановяват;
2. със смъртта или поставянето под пълно запрещение, съответно с прекратяване на юридическото лице като правен субект при липса на правоприемство;
3. с изключването;
4. с прекратяването на камарата.
Изключване на членове
Чл. 14. (1) Член на камарата се изключва с мотивирано решение на УС в следните случаи:
1. при нарушаване на закона, устава или приетия Кодекс за професионална етика;
2. при незаплащане на членския внос до 30 декември на съответната година;
3. когато с действията и поведението си уронва престижа и уврежда интересите на камарата;
4. при отпадане на основанията за членство;
(2) Решението на УС за изключване на редовен или асоцииран член подлежи на обжалване пред първото след постановяването на решението Общо събрание (ОС) на камарата.

Глава четвърта
УПРАВЛЕНИЕ И КОНТРОЛ

Органи на камарата
Чл. 15. (1) Органи на камарата са:
1. Общото събрание /ОС/;
2. Управителният съвет /УС/;
3. Контролният съвет /КС/;
4. Комисията за воденето, поддържането и ползването на ЦПРС, наричана по- нататък „Комисията".
(2) Органите по ал. 1 се подпомагат в своята работа от:
1. Разширения УС;
2. Изпълнителното бюро /ИБ/ на УС;
3. Председателя на УС;
4. Изпълнителния директор на камарата;
5. Органите за управление на Областните представителства.
6. Постоянните и временните комисии, създадени по решение на УС, чиито наименования, състав и ред за работа се регламентират от съответни правилници, приети от УС.
7.Почетните председатели на камарата.
Състав, формиране и провеждане на ОС
Чл. 16. (1) ОС на камарата е върховният орган на камарата, който се състои от делегати - физически лица, представители на редовни членове на камарата. Всеки делегат притежава по един делегатски мандат, който е по право или по избор. Делегати на ОС по право са председателите и членовете на органите на чл. 15 ал. 1, т. 2, 3 и 4. Не са делегати по право онези членове на Комисията, които са избрани за нейни членове не в качеството им на представители на редовни членове на КСБ, а в качеството им на изтъкнати специалисти и научни работници работещи в сферата на строителството.
(2) Делегатите по избор се избират от Общото събрание на всяко ОП измежду представители на редовните му членове при норма на представителство един делегат на всеки десет редовни члена. Използва се коригираща квота пет, съгласно която, ако броят редовни членове в ОП е по-малък от десет, но е поне пет, се избира един делегат, а в случай че броят редовни членове в ОП се дели на десет с остатък поне пет, за остатъка се избира още един делегат.
(3) Делегатският мандат по избор тече от деня на избора по предходната алинея и се прекратява с настъпването на календарната година, в която приключва мандата на повече от половината членове на Управителния съвет на камарата или предсрочно при:
1. прекратяване на представителството по ал. 1;
2. обявяване в ликвидация или откриване на производство по несъстоятелност на редовния член, чийто представител е бил делегатът при избора по ал. 2;
(4) За лицата, които не са законни представители, делегатският мандат по избор се валидира в деня на откриване на всяко общо събрание с наличие на датирано писмено пълномощно за представляване на събранието, издадено от съответния редовен член, чийто представител е бил делегатът при избора по ал. 2. При прекратен предсрочно мандат по предходната алинея се провежда извънредно Общо събрание на съответното ОП, на което се избира нов делегат.
(5) Пълномощното по предходната алинея трябва да е издадено не по-рано от един месец преди откриване на ОС.
(6) При издадени две или повече пълномощни по предходната алинея, валидно е това с по-ранната дата.
(7) Делегатският мандат не може да се преотстъпва, в това число и чрез преупълномощаване.
(8) Първото общо събрание на камарата е Учредителното събрание на камарата.
(9) ОС е редовно и извънредно.
(10) Редовното ОС се провежда един път годишно. То се свиква по решение на УС на камарата с покана, обявена от председателя на УС най-малко един месец преди датата на събранието.
(11) Поканата трябва да съдържа дневния ред, датата, часа и мястото за провеждане на общото събрание и по чия инициатива се свиква то.
(12) Поканата се поставя на мястото за обявления в сградата, в която се намира управлението на камарата, най-малко един месец преди насрочения ден. Тя се публикува в печатния орган на камарата, в един централен ежедневник, както и на интернет страницата на камарата.
(13) Извънредно ОС се провежда:
1. по решение на УС, с което се определя дневния ред, датата, часа и мястото за провеждане на общото събрание;
2. по искане най-малко на една десета от членовете на камарата.В този случай дневният ред се формулира от УС, които обобщава предложените в исканията въпроси за разглеждане от ОС, ако има такива.
(14) В случаите по предходната алинея председателят на УС уведомява членовете на камарата без да се обявява покана при условията и по реда на предходните ал. 10 - 12.
Заседания на ОС
Чл. 17. (1) Общото събрание е редовно, ако присъстват две трети от делегатите. При липса на кворум общото събрание се отлага с един час, след което се провежда и се смята за редовно независимо от броя на присъстващите делегати.
(2) Заседанието на ОС се открива от председателя на УС на КСБ или от упълномощен негов заместник и под негово ръководство се избират ръководни и работни органи на събранието - председател на събранието, протоколчик и помощни комисии, които са предложени от УС или от присъстващ делегат в ОС. Всички органи на събранието се избират с явно гласуване.
(3) Всеки делегат има право само на един глас.
(4) Решенията на ОС се приемат с обикновено мнозинство от присъстващите. Когато се приемат решения за отменяне, приемане, изменяне и допълване на устава, решенията на ОС се приемат с мнозинство от две трети от присъстващите.
(5) Гласуването се провежда явно, освен при избора на председателите и членовете на органите по чл. 15, ал. 1. По въпроси, които не са включени в обявения с поканата по чл. 16, ал. 10 дневен ред, не може да се вземат решения.
(6) По време на заседанията се води протокол на хартиен носител, в който се отразяват датата, часа и мястото на откриване на събранието; наличието на съответния кворум при откриването на събранието; текстовете на предложените решения с посочване на конкретния предложител и на мотивите му за предложеното, ако има такива; броят на присъстващите делегати при конкретното гласуване; броят на гласувалите „За”, „Против” и „Въздържал се” при приемането или отхвърлянето на съответното предложение; точните текстове на приетите решения и изборните резултати.
(7) След закриването на събранието протоколът се удостоверява на всяка страница с подписите на председателя на събранието, лицето водило протокола, председателя на Контролния съвет на камарата и от членовете на комисията по избора, ако има избрана такава.
Правомощия на ОС
Чл. 18. (1) Общото събрание на камарата приема решения по всички основни въпроси от дейността на камарата, в т. ч.:
1. приема, изменя и допълва устава;
2. определя с тайно гласуване съставите на УС, КС и на Комисията;
3. приема отчетите за дейността на УС, КС и Комисията;
4. определя размера и сроковете за внасяне на годишния членски внос и цените на услугите, извършвани от камарата;
5. приема, отменя, изменя и допълва Правилник за реда за вписване и водене на ЦПРС;
6. приема, отменя, изменя и допълва Кодекса за професионална етика;
7. определя стратегията и приема програма за основните задачи;
8. приема решения за вливане на други сродни браншови и съсловни структури в камарата;
9. изслушва и приема доклади за работата на камарата и нейните ръководни органи;
10. приема отчета за наличното имущество на камарата, отчета за изпълнението на бюджета на камарата за последната изтекла финансова година и бюджета за следващата;
11. разглежда и решава жалби против решенията на УС и КС на камарата;
12. отменя решенията на другите органи на камарата, които противоречат на закона, устава или други вътрешни актове;
13. освобождава или не освобождава от отговорност членовете и председателите на УС и КС на камарата, както и на Комисията.
(2) Решенията на ОС, приети в изпълнение на неговите правомощия, са задължителни за другите органи на камарата.
Състав и избиране на УС
Чл. 19. (1) УС е оперативен управителен орган за непосредствено управление на камарата. Той се състои от Председател и 28 (двадесет и осем) членове, които се избират от ОС за срок от три години и не повече от два последователни мандата. Членовете на УС се избират измежду представители на редовните членове на камарата.
(2) УС се състои от физически лица, както следва: Председател на УС и 28 (двадесет и осем) членове. Те отпадат от състава на УС при прекратяване на посоченото представителство или фактическа невъзможност да упражняват функциите си в продължение на повече от шест месеца, както и по заявено собствено желание. Тези обстоятелства се констатират с мотивирано решение на УС, който продължава да функционира в намален състав до избирането на съответни нови членове.
(3) Председателят и членовете на УС се избират за такива в качеството им на представители на редовните членове на камарата.
(4) УС не може да включва повече от един представител, на който и да е член на камарата. Холдингови структури или свързани лица по смисъла на Търговския закон не могат да имат повече от един представител в УС.
(5) Не могат да бъдат избирани в УС лица, които се намират в брак, родство по права линия или са братя или сестри с член на УС или КС.
Правомощия на УС
Чл. 20. (1) Управителният съвет:
1. свиква и организира провеждането на общо събрание на камарата;
2. организира дейността на камарата;
3. управлява и се разпорежда с имуществото на камарата;
4. организира създаването и поддържането на ЦПРС;
5. приема вътрешни правила за работа;
6. приема нови членове и прекратява членството в камарата;
7. представя годишен отчет за дейността си пред общото събрание;
8. осигурява изпълнението на решенията на общото събрание;
9. приема програмите и плановете за изпълнение на решенията на ОС за осъществяване на основните задачи на камарата;
10. осигурява изпълнението на годишния бюджет, приет от ОС на камарата;
11. предлага размера на членския внос;
12. избира Изпълнителен директор на камарата и заместник-председатели на УС. Заместник-председателите се избират измежду членовете на УС;
13. избира от състава си Изпълнително бюро /ИБ / на УС;
14. подготвя и внася в ОС на камарата отчет за наличното имущество на камарата, отчет за изпълнението на бюджета на камарата за последната изтекла финансова година, както и проект за бюджета през следващата ;
15. подготвя и внася в ОС на камарата отчет за дейността на камарата;
16. определя реда и организира извършването на дейността на камарата и носи отговорност за това;
17. по предложение на ИБ утвърждава длъжностното разписание на административния персонал на камарата, което съдържа наименованията и броя на структурните звена в нея, наименованията и броя на длъжностите, техния код по Националната класификация на професиите и длъжностите, изискуемото за заемането им минимално образователно-квалификационно ниво, съответните трудови възнаграждения, а по преценка на УС на КСБ – и други реквизити;
18. по предложение на ИБ на УС взема решение за членство на камарата в български и чуждестранни юридически лица с нестопанска цел, търговски дружества и други организации, както и за прекратяване на такова членство;
19. избира от своите членове представителите на камарата в други организации и определя правомощията им;
20. приема решения за създаване и разходване на паричните средства на камарата и делегира на органите по чл. 15, ал. 2, т. 2 - 4 бюджетни лимити за изпълнение на функциите им;
21. изготвя правила за организацията и дейността на Областните представителства на камарата;
22. определя вида и броя на постоянните и временните комисии и други структури, като им възлага съответни функции;
23. избира председател на съответната секция;
24. определя адреса на управление на камарата;
25. отменя незаконосъобразните и неправилни решения на ИБ на УС, председателя на УС и изпълнителния директор на камарата;
26. приема решения по всички въпроси, които по закон или съгласно този устав не са в правомощията на друг орган;
27. определя правомощията на Изпълнителния директор на камарата.
28. приема и променя Правилника за дейността на комисията по професионална етика и променя Кодекса за професионална етика на строителя.
29. определя вида и формата на почетния знак на камарата, както и лицата, на които той се връчва.
(2) В изпълнение на правомощията си УС приема решения.
Заседания на УС
Чл. 21. (1) УС се свиква на заседание от председателя си най-малко един път на три месеца с писмена покана, в която се посочва датата, часът и мястото, където ще се проведе заседанието, както и предложение за дневен ред. Председателят на УС е длъжен да свика заседание на УС при писмено искане на една трета от членовете му. Ако председателят на УС не свика заседание на УС в едноседмичен срок, то може да се свика от всеки един от заинтересуваните членове на УС, или от председателя на КС на камарата съгл. чл. 29, ал. 1, т. 8 от настоящия Устав. При отсъствие на председателя на УС заседанието се ръководи от определен от управителния съвет негов член.
(2) Поканата се изпраща 7 дни преди датата на заседанието. В изключителни случаи заседанието може да се свика в срок от 24 часа, като уведомяването може да стане по телефон или факс.
(3) Заседанието на Управителния съвет е редовно, ако на него присъстват повече от половината му членове, а в случаите на чл. 20, т. 7 - 2/3 от членовете. Не се допуска гласуване по пълномощие.
(4) Присъстващо е и лице, с което има двустранна телефонна или друга връзка, гарантираща установяването на самоличността му и позволяваща участието му в обсъждането и вземането на решения. Гласуването на този член се удостоверява в протокола от председателстващия заседанието.
(5) Управителният съвет взема решения с явно гласуване и обикновено мнозинство. При избор и освобождаване на заместник-председателите на УС и изпълнителния директор на камарата по чл. 20, т.12 се изисква мнозинство от 2/3 от общия брой на членовете. В последния случай, както и при избора и освобождаване на членове на ИБ, гласуването е тайно.
(6) Управителният съвет може да приеме решение и без да е провеждано заседание, ако протоколът за приетото решение бъде подписан без забележки и възражения за това от две трети от членовете на съвета.
(7) За заседанията на Управителния съвет се води протокол на хартиен носител,, който след съответното заседание се удостоверява с подписи на всяка страница от председателстващия и от лицето, водило протокола.
(8) Три месеца преди изтичане на мандата на Управителния съвет, той е длъжен да насрочи ОС на камарата.
(9) До избиране на нов УС, старият продължава да изпълнява функциите си.
Избиране на заместник-председатели на УС
Чл. 22. Когато при гласуването за избор на заместник-председателите, съгл. чл. 21, ал. 5, изречение второ, ако никой от кандидатите не бъде избран, същия ден се провежда втори тур на избора, на който за избрани се смятат първите двама кандидати, получили най-много гласове.
Професионални секции
Чл. 23. (1) В камарата на база професионални интереси могат да се организират секции.
(2) Редът и начинът за създаване на секции, както и техните статут и функции, се определят с решение на управителния съвет.
Разширен УС
Чл. 24. (1) В Разширения УС влизат председателят и членовете на УС на камарата, почетните председатели на камарата, както и всички председатели на ОП на камарата. Лицата, които едновременно са в състава на УС и са председатели на ОП имат равностоен статут с останалите членове в Разширения УС.
(2) Разширеният УС може да се свиква от Председателя на УС при разглеждане на въпроси, свързани с чл. 20, ал. 1, т. 1, 5, 6, 10, 18, 19, 20, 21, както и при решаване други важни въпроси за камарата.
(3) При взимане на решения участват председателят, членовете на УС и председателите на ОП.
Състав и свикване на ИБ на УС
Чл. 25. (1) ИБ на УС е постоянно действащ колективен орган на УС и се състои от: председателя на УС, заместник-председателите на УС по чл. 20, ал. 1, т. 12 и членове, които се избират от УС измежду състава му.
(2) ИБ на УС се свиква от председателя на УС на камарата.
Правомощия на ИБ на УС
Чл. 26. (1) ИБ на УС:
1. организира дейността на камарата в изпълнение на решенията на ОС и УС;
2. изработва и предлага за утвърждаване от УС на вътрешни правила за работата на камарата, в които се определят функциите и задачите на органите по чл. 15, ал. 2, техния брой, наименование, програма, състав, издръжка и организация на работа, както и предлага на УС правомощията на изпълнителния директор;
3. отменя по предложение на председателя на УС заповедите на изпълнителния директор на камарата;
4. приема по предложение на изпълнителния директор на камарата длъжностното разписание по чл. 20, ал. 1, т. 17 и го предлага за утвърждаване на УС на КСБ;
5. утвърждава по предложение на изпълнителния директор на камарата нормативно изискуемите вътрешни актове по уредбата на трудовите правоотношения в камарата;
6. разглежда проекторешенията на комисиите и секциите и ги внася за решения от Управителния съвет;
7. подготвя документи, материали и предлага на Управителния съвет проекти за решения по въпроси от неговата компетентност;
8. взема решения за изразходване на средствата по бюджетния лимит, делегиран му от УС на камарата и се отчита за тях пред УС.
(2) В изпълнение на правомощията си ИБ на УС приема решения.
(3) За заседанията на ИБ се води протокол, който се удостоверява с подписите на изготвилия протокола и председателстващия заседанието.
Председател на УС
Чл. 27. (1) Председателят на УС на камарата е едноличен орган на УС на камарата. Той се избира за срок от 3 години и не повече от два последователни мандата. В своята дейност председателят на УС се подпомага от заместник-председатели на УС. При фактическа невъзможност на председателя на УС да упражнява функциите си или писмено заявен негов отказ за това, УС избира измежду състава си временно изпълняващ функциите на председател на УС и свиква в разумен срок извънредно общо събрание на камарата за избиране на нов председател на УС.
(2) Председателят на УС:
1. свиква и ръководи заседанията на УС и ИБ на УС;
2. ръководи и контролира в съответствие с устава изпълнението на решенията Общото събрание, УС и ИБ на УС;
3. представлява самостоятелно камарата в страната и в чужбина;
4. в съответствие с утвърденото от УС длъжностно разписание и след Решение на УС по чл. 20, ал. 1, т. 12 назначава и освобождава Изпълнителен директор на камарата като от името на камарата сключва, изменя и прекратява трудовото правоотношение с него съгласно длъжностното разписание по чл. 20, ал. 1, т. 17 и утвърждава длъжностната му характеристика;
5. командирова в страната и чужбина служители на камарата, членове на УС, председателите на ОП, членовете и председателите на КС на камарата и на Комисията, членове на камарата и представители на членовете на камарата;
6. спира изпълнението на заповедите на изпълнителния директор на камарата до произнасянето по тях на ИБ на УС съгласно чл. 26, ал. 1,т.3;
7. разпорежда се със средствата по делегирания му от УС бюджетен лимит и се отчита за тях пред УС.
8. приема доклада и отчета за изразходваните средства от командированите в чужбина членове на УС и членове и представители на камарата, както и на консултанти, наети от камарата.
(3) В изпълнение на правомощията си председателят на УС издава заповеди и пълномощни.
(4) В своята дейност председателят на УС се подпомага от заместник-председателите на УС, на които той може да възлага правомощията си по т. 1, т. 2 и т. 5 на ал. 2.
(5) С решение на УС всеки председател на УС, който е изпълнявал функциите си в продължение на два пълни последователни мандата или има особени заслуги към камарата, получава нейния почетен знак и става почетен председател на камарата с право на съвещателен глас в Разширения УС.
Изпълнителен директор на камарата
Чл. 27а. (1) Изпълнителният директор на камарата е орган на УС на камарата. Той е лице в трудово правоотношение с камарата при условията на чл. 20, ал. 1, т. 12 и т. 17.
(2) Изпълнителният директор на камарата упражнява правомощията, определени с решение на УС по чл.20, ал. 1, т. 27;
(3) В изпълнение на правомощията си изпълнителният директор на камарата издава заповеди и пълномощни.
Състав, избиране и заседания на КС
Чл. 28.(1) Контролният съвет /КС/ на камарата се избира от Общото събрание на камарата за срок от три години и се състои от председател и шестима членове.
(2) Председателят и членовете на КС се избират за такива в качеството им на представители на редовните членове на камарата. Те отпадат от състава на КС при прекратяване на посоченото представителство или фактическа невъзможност да упражняват функциите си в продължение на повече от шест месеца, както и по заявено собствено желание. Тези обстоятелства се констатират с мотивирано решение на КС, който продължава да функционира в намален състав до избирането на съответни нови членове.
(3) Не може да бъде председател и член на Контролния съвет лице, което е в трудови правоотношения с камарата.
(4) Контролният съвет се събира на редовно заседание не по-малко от един път на три месеца, а на извънредно заседание – по решение на председателя, по искане на някой от членовете му или по искане на УС. Заседанието е редовно, ако на него присъстват председателят и трима от членовете му.
Правомощия на КС
Чл. 29. (1) Контролният съвет:
1. контролира изпълнението на решенията на общото събрание;
2. следи за законосъобразността и уставосъобразността на приеманите от Управителния съвет решения и предлага отмяната им при констатирани нарушения;
3. предлага на общото събрание освобождаване или неосвобождаване от отговорност на членовете на управителния съвет;
4. осъществява контрол за правилното стопанисване на имуществото и разходване на финансовите средства на камарата, като при констатирани нарушения сезира компетентните органи;
5. представя годишен отчет за дейността си пред общото събрание;
6. проверява и дава мнение по баланса и отчета за приходите и разходите на камарата;
7. извършва ревизии, инвентаризации и проверки по документите на камарата и когато това е необходимо, изисква назначаване на финансови ревизии;
8. свиква УС, когато установи нарушения на закона или устава. Ако УС отхвърли неговите констатации, КС на камарата свиква извънредно ОС на камарата;
(2) Председателят на КС на камарата или упълномощен член на Контролния съвет има право да присъства на заседанията на органите и структурите на камарата по чл.15 с право на съвещателен глас.

Глава пета
КОМИСИЯ
ЗА ВОДЕНЕ, ПОДДЪРЖАНЕ И ПОЛЗВАНЕ
НА ЦПРС

Състав и избиране на Комисията
Чл. 30. (1) Комисията е орган на камарата за воденето, поддържането и ползването на ЦПРС.
(2) Комисията се състои от Председател и 14 членове, които се избират от ОС на камарата.
(3) За председател и членове на Комисията могат да бъдат избирани физически лица, които са представители на членове на камарата, както и изтъкнати специалисти и научни работници работещи в сферата на строителството.
(4) Лицата по предходната алинея отпадат от Комисията при прекратяване на посоченото представителство, преустановяване на работа в сферата на строителството, фактическа невъзможност да упражняват функциите си в продължение на повече от шест месеца, както и по заявено собствено желание. Тези обстоятелства се констатират с мотивирано решение на Комисията, която продължава да функционира в намален състав до избирането на съответни нови членове.
(5) Организацията и дейността на Комисията се регламентират с правилник, утвърден от УС на камарата. Решенията на Комисията по чл. 27, т. 3 от ЗКС се приемат с мнозинство две трети от членовете й.
Заседания и правомощия на Комисията
Чл. 31. (1) Комисията се свиква най-малко веднъж месечно на заседание от председателя й или по искане на повече от половината от нейните членове.
(2) Комисията:
1. предоставя чрез председателя си информация на строителите по смисъла на ЗКС за условията и реда за вписване в ЦПРС;
2. подготвя образците на заявления и други документи, свързани с вписването в ЦПРС;
3. приема решения за вписване, заличаване и отказ за вписване в ЦПРС;
4. подпомага дейността на УС при организиране изпълнението на дейности, свързани със сигурността на класифицираната информация в ЦПРС, управлението при кризи и отбранително-мобилизационната подготовка;
5. подготвя и предоставя чрез изпълнителния директор на камарата информация и документация относно вписаните в ЦПРС обстоятелства по искане на компетентните органи;
6. извършва актуализацията на ЦПРС;
7. осигурява достъп до публичната част от информацията в ЦПРС.

Глава шеста
ОБЛАСТНИ ПРЕДСТАВИТЕЛСТВА

Статут и функции
Чл. 32. (1) Областните представителства на камарата са нейни регионални подразделения в отделните области. Всяко Областно представителство /ОП/ на камарата има следното наименование:
"КАМАРА НА СТРОИТЕЛИТЕ В БЪЛГАРИЯ,
ОБЛАСТНО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО
гр. ............................................................"
(2) Областните представителства стопанисват и управляват чрез своите органи недвижимата и движима собственост на камарата в съответната област, съобразно решенията на ОС на камарата или нейния УС.
(3) Всяко от Областните представителства има план-сметка за приходите и разходите на КСБ за неговите нужди. Приходната и разходната част на тази план-сметка са части съответно от приходната и от разходната части на бюджета на камарата. Приходната част на план-сметката на ОП се формира от бюджета на КСБ с решение на ОС на КСБ по предложение на нейния УС. План-сметката на всяко ОП е част от бюджета на камарата и средствата по нея се разходват по решение на съответния нейн Областен съвет или овластените от него органи, съгласно правомощията на последните.

Органи на камарата по Областните представителства
Чл. 33. Органите за управление на Областните представителства на камарата са:
1. Общото събрание на ОП;
2. Областен съвет на ОП;.
3. Председател на ОП;
4. Контролен съвет на ОП.
Статут и състав на Общото събрание на ОП
Чл. 34. Общото събрание на Областното представителство на камарата е върховен орган на Областното представителство, подчинено на решенията на ОС на камарата и на УС. В него участват всички членове на ОП от съответната област.
Функция на Общото събрание на ОП
Чл. 35. Общото събрание на ОП е основен орган, чрез който, в съответствие с Устава и решенията на ОС на камарата, се осъществяват целите и задачите на камарата на областно ниво.
Видове Общи събрания на ОП и провеждането им
Чл. 36. (1) Общите събрания на ОП са редовни и извънредни.
(2) Редовното Общо събрание се провежда най-малко веднъж годишно. То се свиква от Областния съвет или Председателя му при определен дневен ред и десетдневно предизвестие по поща, факс или електронна поща.
(3) Извънредното Общо събрание на ОП се свиква от Областния съвет по мотивирано искане най-малко на 1/3 от членовете на ОП или на неговия председател, както и по искане на УС на камарата, ИБ на УС или на Председателя на УС, както и на Председателя на КС на камарата, въз основа на писмени мотиви.
Вземане на решения в Общото събрание на ОП
Чл. 37. (1) В Общото събрание на ОП всеки редовен член има право на един глас.
(2) Решенията се вземат с обикновено мнозинство от броя на представителите на присъстващите членове. Решението за предсрочно прекратяване на мандата на ръководните органи на ОП се приема с квалифицирано мнозинство от 2/3 от присъстващите на събранието представители на членовете.
Начин на гласуване в Общото събрание на ОП
Чл. 38. Гласуването се провежда явно, освен при избора и освобождаването на ръководни органи на ОП, когато се гласува тайно.
Кворум на Общото събрание на ОП
Чл. 39. Общото събрание на ОП се счита за редовно, ако всички членове от съответната област са редовно уведомени и присъстват най-малко половината от представляващите членовете. При липса на кворум, събранието се отлага с един час и неговите решения са валидни, независимо от броя на присъстващите представители на членовете.
Протокол на Общото събрание на ОП
Чл. 40. За заседанията на Общото събрание на ОП се води протокол на хартиен носител, в който се отразяват датата, часа и мястото на откриване на събранието; наличието на съответния кворум при откриването на събранието; текстовете на предложените решения с посочване на конкретния предложител и на мотивите му за предложеното, ако има такива; броят на присъстващите представители на членовете при конкретното гласуване; броят на гласувалите „За”, „Против” и „Въздържал се” при приемането или отхвърлянето на съответното предложение; точните текстове на приетите решения и изборните резултати. Протоколът се подписва на всяка страница от председателстващия събранието, протоколчика и най-малко по едно от присъствалите на заседанието лица от съставите на Областния и Контролния съвети. Заверен от председателя на ОП препис от протокола се изпраща в двуседмичен срок на УС на камарата чрез нейното централно деловодство.
Правомощия на Общото събрание на ОП
Чл. 41. (1) Общото събрание на ОП на камарата:
1. приема годишна програма за дейността на ОП;
2. приема план-сметката по чл. 32, ал. 3;
3. избира и освобождава Председателя на ОП и членовете на Областния съвет и на Контролния съвет на ОП;
4. приема отчетите за дейността на органите по т. 3 на ОП и приема решения по тях;
5. приема решения по всички други въпроси, свързани с дейността на ОП, съгласно действащите в страната законови и подзаконови разпоредби, този устав, решенията на ОС на камарата, УС на камарата и Правилниците за работа на ОП;
6. освобождава или не освобождава от отговорност членовете на ОС на ОП;
7. обсъжда и приема годишния отчет за дейността на Областния съвет на и годишния отчет за финансовите приходи и разходи;
8. разглежда и решава жалби против решенията на Областния съвет;
9. произнася се по въпроси във връзка с професионалните интереси на членовете си;
10. избира делегати за Общото събрание на камарата.
(2) Редовно Общо областно събрание се свиква ежегодно.
(3) Извънредни общи събрания се свикват от управителния съвет на камарата или по писмено искане на най-малко 1/3 от членовете. Ако в последния случай Областният съвет в едномесечен срок не отправи покана за свикване на Общо областно събрание, то се свиква чрез Управителния съвет на Камарата на строителите в България.
Функции на Областния съвет
Чл. 42. Областният съвет ръководи и организира работата на ОП.
Състав на Областния съвет
Чл. 43. Областният съвет се състои от председателя на ОП и три до седем члена, в зависимост от членския състав на ОП, които се избират за срок от три години. Мандатът на Областния съвет или отделен негов член може да се прекрати предсрочно по решение на Общото събрание на ОП.
Заседания на Областния съвет
Чл. 44. (1) Областният съвет се свиква на заседание съгласно плана за работа на ОП, но не по-малко от един път на три месеца с предварително уведомяване на членовете от председателя на ОП по телефон, факс или електронна поща, най-малко три дни преди заседанието.
(2) Заседанието на Областния съвет е редовно, когато присъстват повече от половината му членове и председателя на ОП.
(3) Областният съвет взема решения с обикновено мнозинство от общия брой на присъстващите.
(4) Областният съвет може да взема решения неприсъствено, ако протоколът от заседанието бъде подписан от 2/3 от членовете му и председателя на ОП.
(5) За заседанието се води Протокол, който се подписва на всяка страница от Председателя на ОП и изготвилия протокола. Заверено от председателя на ОП копие от Протокола се изпраща в двуседмичен срок на УС на камарата чрез нейното централно деловодство.
Правомощия на Областния съвет
Чл. 45. Областният съвет на ОП:
1. ръководи работата на ОП в съответствие с Устава, решенията на ОС на камарата и УС и решенията на Общото събрание на ОП;
2. изготвя проектобюджет и управлява имуществото на представителството;
3. свиква Общото събрание на представителството;
4. грижи се за защита на професионалните права и достойнството на членовете на представителството и за професионалната етика;
5. осъществява и други функции, възложени му от Общото събрание на ОП.
Избиране и мандат на Председателя на ОП
Чл. 46. (1) Председателят на ОП се избира от Общото събрание на ОП за срок от три години и за не повече от два последователни мандата.
(2) С решение на Общото събрание, мандатът на Председателя може да бъде прекратен предсрочно.
Правомощия на Председателя на ОП
Чл. 47. (1) Председателят на ОП:
1. представлява и защитава интересите на камарата и на редовните членове на камарата от съответното ОП, пред местните органи и администрации и пред всички други органи, администрации, организации и лица в областта;
2. има право да използва печата на ОП, на който по периферията е изписано „Камара на строителите в България”, а в средата – „Областно представителство гр. ......................................”;
3. изпълнява решенията на органите по чл. 15, ал. 1, както и на ИБ и Председателя на УС на камарата съгласно правомощията им;
4. стопанисва повереното на съответното ОП имущество на камарата, като съблюдава неговото съхранение и поддържане и изпълнява своевременно нейните задължения във връзка със собствеността и ползването на същото;
5. представлява камарата при откриване на банкова сметка на съответното ОП на камарата, в случай, че бъде упълномощен за това;
6. извършва всякакви банкови операции от името и за сметка на ОП на камарата в областта, в т.ч. теглене и/или внасяне на средства в лева за нуждите на ОП на камарата в съответната област съгласно решенията и указанията на съответните оправомощени органи на камарата и при наличие на съответно пълномощно;
7. подписва всички видове платежни и банкови документи от името и за сметка на ОП на камарата в съответната област в случай, че бъде упълномощен за това;
8. предлага за назначаване по трудово правоотношение експертите в съответното ОП съгласно утвърденото длъжностно разписание по чл. 20, ал. 1, т. 17;
9. Ръководи дейността на служителите по трудово правоотношение в съответното ОП и следи за спазването на трудовата дисциплина от тях по смисъла на Кодекса на труда /КТ/;
10. представлява по пълномощие камарата пред органите, администрациите, лицата и организациите по т. 1.
(2) За овластяване с представителна власт на председателя на ОП, на основание решение на УС се издава пълномощно от председателя на УС, с нотариална заверка на подписа.
Избиране и състав на Контролния съвет на ОП
Чл. 48. (1) Контролният съвет на ОП се избира на Общо събрание на ОП за срок от три години.
(2) Съставът на Контролния съвет на ОП е от трима члена.
(3) На първото свое заседание той си избира измежду членовете Председател на Контролния съвет.
Правомощия на Контролния съвет на ОП
Чл. 49. (1) Контролният съвет на ОП:
1. контролира законосъобразността и уставосъобразността на взетите от Общото събрание на ОП решения и тяхното изпълнение;
2. представя пред Общото събрание на ОП отчет за своята дейност и предложение за освобождаване или неосвобождаване от отговорност на Областния съвет;
3. при констатирани нарушения на закона, Устава или решенията на Общото събрание на ОП, в двуседмичен срок изготвя доклад, който внася в КС на камарата и УС и предлага свикване на Общо събрание на ОП.
(2) Председателят и членовете на Контролния съвет по ал. 1 могат да присъстват на заседанията на Областния съвет на ОП.

Глава седма
ИМУЩЕСТВО И БЮДЖЕТ

Имущество и разпореждане с него
Чл. 49а. Имуществените активи на камарата включват вещни права върху недвижими имоти, движими вещи, права на интелектуална собственост, пари и други. Разпоредителните действия и сделки с имуществото на камарата, както и управлението и стопанисването на последното се извършват по решение на Общото събрание на камарата, нейния Управителен съвет и другите органи на камарата съгласно техните правомощия.
Бюджет
Чл. 50. (1) Бюджетът на камарата се определя за всяка финансова година. Той се състои от план за приходите и план за разходите през съответната финансова година, които планове са разпределени по съответни пера съгласно решение на ОС на камарата.
(2) Приходите на камарата се формират от:
1. еднократни встъпителни членски вноски;
2. годишни членски вноски на членовете, които включват задължителни членски вноски и допълнителен членски внос;
3. постъпления за услугите, извършвани от камарата;
4. дарения, издателска дейност и други постъпления.
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 1. По смисъла на този устав:
1. „Област" е административно-териториална единица по смисъла на Закона за административно-териториалното устройство на Република България.
2. "Областен център" е административния център по смисъла на Закона за административно-териториалното устройство на Република България и УКАЗ № 1 от 5.01.1999 г. за утвърждаване границите, административните центрове на областите и общини, включени в тях.
3. „София-град" е областта с административен център град София, в която се включват Столичната община с районите, създадени по реда на Закона за териториалното деление на Столичната община и големите градове;
4. „София-област" е областта с административен център град София, в която се включват общините: Антон, Божурище, Ботевград, Годеч, Горна Малина, Долна баня, Драгоман, Елин Пелин, Етрополе, Златица, Ихтиман, Копривщица, Костенец, Костинброд, Мирково, Пирдоп, Правец, Самоков, Своге, Сливница, Чавдар и Челопеч.
5. „Финансова година" е съответната календарна година.
§ 2. Професионален празник на строителя е Димитровден и се празнува на 26 октомври всяка година.
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 3. Общото събрание на всяко ОП избира делегати за ОС на КСБ през 2016 г., за строителите, придобили право на членство в КСБ по чл. 11, ал. 3, т. 1, изр. второ, до три месеца след влизане в сила на същата разпоредба.
§ 4. Този устав е приет на Учредителното събрание на Камарата на строителите в България, проведено в София на 29 юни 2007 г. при условията и по реда, предвиден в ЗКС и Заповеди № РД-02-14-36/23.01.2007 г., № РД-02-14-345/04.05.2007 г. и № РД-02-14-346/04.05.2007 г. на министъра на регионалното развитие и благоустройството, и е изменен и допълнен на Общото събрание на КСБ, проведено на 26 май 2011 г., на Общото събрание на КСБ от 08.11.2012 г., както и на Общото събрание на КСБ, проведено на 19.05.2016 г.